Elektriki aks hesabının tanıda faydalı olduğu durumlar

  Sol ön dalcık bloğu (sol anteriyor hemiblok / sol anteriyor fasiküler blok).

  Sol arka dalcık bloğu (sol posteriyor hemiblok / sol posteriyor fasiküler blok).

  Ventriküler taşikardi

      (taşikardi sırasında aksın
en az 40 derece sağa veya sola sapması VT'yi düşündürür).

  Sağ ventrikül hipertrofisi.

  Akut pulmoner emboli.

  Preeksitasyon.
Sol aks sapmasının sebepleri

  Normal varyant.

  Sol ventrikül hipertrofisi (tanıda destekleyicidir, mutlaka olması gerekmez).

  Sol anteriyor fasiküler blok.

  Sol dal bloğu.

  Bazı tür ventriküler taşikardiler.

  Bazı konjenital kalp hastalıkları (triküspid atrezisi, endokardiyal yastık defekti, vs).
Sağ aks sapmasının sebepleri

  Normal varyant (çocuklarda ve bebeklerde normaldir).

  Sağ ventrikül hipertrofisi.

  Sol arka dalcık bloğu.

  Lateral miyokard infarktüsü.

  Amfizem (göğüs ön arka çapı artınca kalbin pozisyonu vertikal olur), asteni.

  Akut pulmoner emboli

  Dekstrokardi
Aşırı sağ aks sapması (indetermine aks, kuzeybatı bölgesi, no man's land)

  -90 ile 180 derece arasındaki bölgedir.

  I ve aVF'de QRS kompleksleri negatiftir.

  Bebeklerde

            - Ostium primum atriyal septal defekt (ASD) veya

            - AV kanal defekti varsa

      aşırı sağ aks sapması görülebilir.