Tanı kriterleri

  QRS genişliği

                  yetişkinlerde 120 ms veya daha fazla (en az 3 küçük kare);

                  4-16 yaş arası çocuklarda 100 ms veya daha fazla;

                  0-4 yaş arası çocuklarda 90 ms veya daha fazladır.

  I, aVL, V5 ve V6'da geniş çentikli R dalgası vardır. Bazen V5, V6'da RS paterni olabilir.

  I, V5 ve V6'da q dalgası bulunmaz. Ancak aVL'de küçük bir q dalgası olabilir.

  ST ve T dalgaları genellikle QRS'in zıt yönündedir.

  QRS'i pozitif olan derivasyonlarda T dalgasının da pozitif olması normal olabilir (
pozitif konkordans).

  QRS'i negatif olan derivasyonlarda ST segment depresyonu ve/veya negatif T dalgasının görülmesi (
negatif konkordans) anormaldir.

  Sol dal bloğunun varlığı QRS aksını da değiştirebilir. Aks değişikliği bazen kalp hızına da bağlı olabilir.

  R peak zamanı V5, V6'da 60ms'den fazladır. Eğer V1, V2, V3'te küçük r dalgası varsa R peak zamanı bu derivasyonlarda normaldir.
Sol dal bloğu paterni - Tam olmayan sol dal bloğu

  QRS genişliği

                  yetişkinlerde 110-119 ms arasında,

                  4-16 yaş arası çocuklarda 90-100 ms arasında,

                  0-4 yaş arası çocuklarda 80-90 ms arasındadır.

  Sol ventrikül hipertrofisi paterni vardır.

  I, V5, V6'da q dalgası bulunmaz.

  V4, V5, V6'da R peak zamanı >60ms.
Sol dal bloğu ve akut miyokard infarktüsü

Sol dal bloğu hastalarında EKG ile akut miyokard infarktüsü tanısı koymak genellikle kolay değildir.

Aşağıdaki EKG bulguları, klinik semptomlar da uygun ise akut miyokard infarktüsünü
düşündürebilir:

  QRS kompleksi ile
konkordant (aynı yönde olan) 1 mm veya daha fazla ST yükselmesi (en önemli kriter).

  C1, C2 veya C3'te 1mm veya daha fazla ST segment çökmesi.

  QRS kompleksi ile diskordant (zıt yönde olan) 5mm veya daha fazla ST segment yükselmesi.

 
Cabrera işareti: C3 veya C4'teki S dalgasının çıkan kolunda en az 0.05 saniye süren çentik olması.

 
Chapman işareti: I, aVL veya C6'da R dalgasının çıkan kolunda çentik olması. (koroner arterlerinde ciddi darlık bulunmayan bazı Dilate Kardiyomiyopati hastalarında da görülebilir)

  C6'da rS konfigürasyonunda QRS olması.

  QRS kompleksi pozitif olan derivasyonlarda T dalgasının da pozitif olması.
Aşağıda, EKG 4a ve 4b, sol dal bloğunun miyokard iskemisinin EKG bulgularını nasıl maskelediğini

göstermektedir.
Klinik önemi

  Kalp-dışı cerrahiye giden 152,479 hastanın incelendiği retrospektif bir çalışmada görülmüştür ki diğer EKG anormallikleri ile kıyaslandığında, ameliyat öncesi EKG'lerinde intraventriküler iletim gecikmesi (sol dal bloğu dahil) olan hastalarda ameliyat sonrası hastane-içi ölüm veya miyokard infarktüsü riski ARTMAZ.Referanslar (özet ve tam-metin makalelere linkler)

  Am J Cardiol 2018;121(8):997-1003.

  Circulation 2009;119:e235-e240 .

EKG 1. Sol dal bloğu.
I ve C6'da RR', C1'de derin ve geniş S dalgası görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Sol dal bloğunun I, C6 ve C1'deki
tipik özellikleri görülüyor. I, aVL, C5 ve C6'da q dalgası yok. Bu hastada ayrıca hafif
derecede mitral darlığı da var. D2'deki
P dalgasının çentikli yapısı sol atriyum büyümesini düşündürüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Hipertansif bir hastada sol dal bloğu paterni. Soldan sağa doğru 4. ve 5. atımlar ventriküler couplet'i oluşturuyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran ve kardiyak enzimlerinde yükseklik saptanan
80 yaşındaki bir kadına aittir. Tanı: akut ST yükselmesiz miyokard infarktüsü.
Miyokard iskemisine ait bulgular olarak anteriyorda
negatif T dalgaları ve ST segment depresyonu görülüyor.
Kalp hızı yaklaşık olarak 81/dakika.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastada birkaç saniye sonra, kalp hızı 88/dakikaya yükseldiğinde sol dal bloğu ortaya çıkıyor
ve miyokard iskemisinin EKG bulgularını maskeliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1. Bu hasta acil olarak koroner anjiyografiye alındığında

LAD
( Left Anterior Descending ) ve Cx ( CircumfleX ) koroner arterlerde
ciddi darlıklar tespit edildi.

EKG 5a. Yukarıdaki EKG iki gün önce doğum yapmış olan 25 yaşındaki bir kadına ait. Atriyal bigemine ritm görülüyor.

Sinüsten çıkan ve normal iletilen her P dalgasını
ektopik odaktan çıkan ve normal iletilen prematüre atriyal uyarı izliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 5b. Aynı hastada birkaç saat sonra kaydedilen EKG'de, daha da erken gelmeye başlayan prematüre atımların aberasyon
ile iletildiği görülüyor.
Bazı P dalgaları ventriküle normal olarak iletiliyor . Prematüre P dalgaları nın bazıları sol anteriyor
fasiküler blok (LAFB)
şeklinde iletilirken bazıları sol dal bloğu (LBBB) şeklinde iletiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Sol dal bloğu ve atriyal fibrilasyon birarada.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Sol dal bloğunda
Cabrera işareti görülüyor. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Akut anteriyor miyokard infarktüsü geçiren hastada LAD'ye stent implante edildikten hemen sonra kaydedilen EKG.
Sol dal bloğu ve
Cabrera işareti var.
Ayrıca
bazal çizgide kayma artefaktı da görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, Circumflex (Cx) koroner arter tıkanıklığına bağlı olarak akut miyokard infarktüsü geçirmekte olan
orta yaşlı bir erkek hastaya ait olup Cx'e stent implantasyonundan hemen önce kaydedildi.
Sol dal bloğu ve
Cabrera işareti izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Bazı sol dal bloğu örneklerinde V6'da
RS paterni görülebilir, RR' olmak zorunda değildir.
Yukarıdaki özet EKG, daha önce anteriyor miyokard infarktüsü ve koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan, ileri derecede sol
ventrikül sistolik disfonksiyonu (EF %23) bulunan 73 yaşındaki bir erkeğe aittir.

EKG 11. Yukarıdaki EKG, koroner arterlerinde ciddi darlık bulunmayan, sol ventrikülü dilate olan,
sistolik fonksiyonları bozulmuş (EF %25) 56 yaşındaki bir Dilate KardiyoMiyoPati (DKMP) hastası kadına aittir.
aVL'deki R dalgasının çıkan kolunda çentik görülüyor (
Chapman işareti).
Chapman işaretine bazı DKMP hastalarında da rastlanabilir.

EKG 12. Yukarıdaki EKG, 79 yaşındaki hipertansif bir kadına ait olup sol dal bloğu izleniyor.
EKOkardiyografide yaygın sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 13. Yukarıdaki EKG, ara ara çarpıntı şikayeti olan 40 yaşındaki bir kadına aittir.
Sinüs ritmi, sol dal bloğu, kısa PR intervali ve delta dalgası izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 14a. Yukarıdaki EKG, 48 yaşındaki bir erkeğe ait olup Bental ameliyatından 5 gün sonra kaydedilmiştir.
Sol dal bloğu şeklinde geniş QRS taşikardisi izleniyor. Ritm ventriküler taşikardi (VT) mi?

Yukarıdaki EKG, Dr. Erkan Kısacık tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 14b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup 50 Joule ile elektriki kardiyoversiyon yapıldıktan sonra kaydedilmiştir.
Şimdi ritm sinüs olup yine sol dal bloğu izleniyor.
Elektrofizyolojik çalışmada (EPS) atriyal flutter tespit edildi.
EKG 22a ventriküle 1:1 iletilen atriyal flutter idi.
Her geniş QRS taşikardisi VT değildir.

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 15. Yukarıdaki EKG, hafif mitral darlığı ve sol ventrikül yetmezliği olan 77 yaşındaki bir kadına aittir.
P dalgaları yok, QRS aralıkları düzensiz: ritm atriyal fibrilasyon. Ayrıca sol dal bloğu da mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız