Transmural iskemide görülür.

  Koroner arterdeki spazma bağlı miyokard iskemisi var ise, koroner spazm çözülene kadar ST yüksekliği görülür.

  Koroner iskeminin aralıksız olarak 20 dakikadan uzun sürmesi miyokard infarktüsünü (doku nekrozunu) başlatır. Dolayısıyla, sadece miyokard iskemisinde değil miyokard infarktüsünün ilk saatlerinde de görülür.
ST yükselmesi yapan sebepler

  Erken repolarizasyon

  Akut miyokard infarktüsü

  Prinzmetal angina (koroner vazospazm)

  Sol dal bloğu

  Sol ventrikül hipertrofisi

  Perikardit

  Sol ventrikül anevrizması

  Brugada sendromu

EKG 1. Koroner arterleri normal olan sağlıklı bu bireydeki
ST yükselmeleri erken repolarizasyona bağlı. ST yükselmesinin
açıklığı
yukarı bakıyor. Ayrıca resiprok ST segment depresyonu da yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Akut perikardit geçiren bir hastada
açıklığı yukarı bakan ST yükselmeleri görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Tipik retrosternal göğüs ağrısı ile başvuran bu hastaya,
anteriyorda ST yükselmeleri sebebiyle akut anteriyor miyokard
infarktüsü tanısı kondu. İskemideki ST yükselmesinin açıklığı aşağı doğru bakar. Ayrıca inferiyorda
resiprok ST çökmesi var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3b. Aynı hastaya trombolitik tedavi verilmesi için hazırlık yapılırken önce bir adet dilaltı isordil (isosorbid dinitrat) 5 mg
tablet verildi. İsordil verildikten sonra hastanın göğüs ağrısı geçerken, isordilden 10 dakika sonra çekilen EKG'de de
anteriyordaki ST yükselmelerinin kaybolduğu görüldü.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Koroner arter hastasında, iskemik ağrı sırasında inferiyorda gelişen ST yükselmeleri izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 4b. Aynı hastada 15 dakika sonra ağrı kaybolmuş; çekilen EKG'de ise ST yükselmesi görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Bir mm'den daha az olan ST yükselmeleri koroner iskemiyi düşündürmez. Yukarıdaki EKG'de
inferiyorda 1 mm'den
küçük ST yükselmeleri
görülüyor. Bu hastanın koroner arterlerinde darlık tespit edilmedi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Treadmil egzersiz testinde, test öncesinde çekilen EKG'de ST segment değişikliği görülmüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 6b. Teste başladıktan 2 dakika 50 saniye sonra çekilen EKG'de
inferiyorda ST yükselmeleri izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 6c. Test sonlandırıldıktan 20 saniye sonra (istirahat safhasında)
inferiyordaki ST segment yükselmeleri hala devam ediyor.
EKG değişikliklerinin istirahat (recovery) safhasında da devam ediyor olması ciddi koroner iskemiyi düşündürür.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 6d. Test sonlandırıldıktan 2 dakika 20 saniye sonra çekilen bu EKG'de, inferiyordaki ST segment yükselmeleri kaybolmuş.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


Resim 1. Aynı hastaya treadmil efor testinden hemen sonra yapılan koroner anjiyografide
RCA'da %99 darlık tespit edildi.

EKG 7. Yukarıdaki ritm trasesi unstabil angina pektoris tanısıyla başvuran hastaya aittir. Koroner anjiyografi sırasında LAD
proksimalde %95 darlık tespit edilince aynı seansta PTCA (balon dilatasyon) işlemine geçildi. Balon şişirilmeden hemen önce
defibrilatörün tek kanallı EKG kaydedicisinden ritm kaydı alınmaya başlandı. Balon şişirildikten birkaç saniye sonra

ST segmenti
ve T dalgası yükselmeye başladı. Balon indirildikten hemen sonra bu değişiklikler de gerilemeye başladı.

Yukarıdaki trase, defibrilatörden alınan uzun EKG kaydının 4'e bölünerek ayrı ayrı taranması ve photoshop ile tekrar
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur
.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız