Pediyatrik EKG'leri yetişkin EKG'lerinden farklı kılan özellikleri

  Yaşa bağlı yorumlamak gerekir.

  12 derivasyon dışında V3R, V4R ve V7 elektrodlarından da ek bilgi almak çocuklarda faydalı olabilir.

  Pediatrik EKG'ler için

            minimum bant genişliği sınırı 150 Hz (minimum bandwidth cutoff)

            minimum örnekleme hızı 500 Hz (minimum sampling rate)

      olarak önerilmektedir.

  İntrauterine hayatta 31. haftaya kadar sol ventrikül dominant olup daha ağırdır.

      Bebek ne kadar prematüre doğmuşsa sağ ventrikül dominansı o kadar azdır.

      31. haftadan sonra sağ ventrikül dominant olmaya başlar.

      Doğumdan sonra pulmoner vasküler rezistans hızla düşmeye başlar ve bu durum tersine döner.

      Hayatın 1. ayında sol ventrikül daha dominant olur.

  Çocuklardaki EKG intervallerinin çoğu 7 yaşına gelindiğinde yetişkin değerlerine ulaşır.
Kalp hızı

  Kalp hızı doğumdan itibaren 1. ay'a kadar artar; daha sonra azalmaya başlar.

  Kalp hızı yüksek olduğu için YENİDOĞANda sinüs aritmisi daha az görülür.

  Sinüs aritmisi çocuklarda ve adolösanlarda daha sık görülür.

  Uyanık çocukta normal kalp hızı aralıkları

      YENİDOĞANda ilk hafta 91-166 /dakika arası

      YENİDOĞANda 1. ay sonunda 107-180 /dakika arası

      Birinci yılın sonunda 89-151 /dakika arasıdır.

      Özellikle çocuk ağlarken veya ajite iken kalp hızı 220/dakikaya kadar yükselebilir.

      Çocukta kalp hızının
> 220/dakika olması her zaman anormaldir.P dalgası

  Sinüs ritminde P dalgasının I, II ve aVF'de pozitif olması beklenir.

  Derivasyon II'deki P dalga amplitüdü

            0-6 ay arasında
> 3 mm ise

            6 ay üzerinde
> 2.5 mm ise sağ atriyal anormallik düşünülür.

  Normal çocukta P aksı
0-90 derece arasındadır.

  V1'de (C1'de) P dalgası bifazik olabilir.
PR intervali

  En iyi derivasyon II'den ölçülür.

  Yaş ilerledikçe PR intervali de artar.

  Kalp hızı arttıkça PR intervali kısalır.

  YENİDOĞANda PR intervali
70-140 msn arasındadır (ortalama 100 msn).QRS kompleksi

  YENİDOĞANda normal QRS aksı 55-200 derece arasındadır.

  Birinci AY'ın sonunda
160 derecenin altına iner.

  Birinci yılın sonunda yetişkinler ile aynı düzeylere gelir.

  YENİDOĞANda QRS genişliği < 80 msn'dir.

  Yaş ilerledikçe normal QRS genişliği de artar.
Q dalgası

  Normal çocuklarda inferiyorda ve V5, V6'da (septal Q) minik Q dalgaları görülebilir.

  YENİDOĞANda III'te 0.55 mV (
5mm), aVF'de 0.33 mV (3 mm) derinliğinde Q dalgaları görülebilir.

  Normalde çocuklarda görülen Q dalgalarının genişliğinin
< 20 msn olması beklenir.

  I ve aVL'de derin ve geniş Q dalgası görülmesi sol koroner arterin pulmoner arterden anomalöz orijinini düşündürür.
R dalgası

  YENİDOĞANda sağ prekordiyallerde (V1-V3 arası) belirgin R dalgası görülebilir.

  YENİDOĞANda V1'deki R amplitüdünün 26 mm'ye kadar normal olabildiği bildirilmiştir.

  YENİDOĞANda sağ ventrikül hipertrofisi tanısı koyarken

     
V1'deki R/S oranı her zaman tek başına yeterli değildir.

      Yenidoğanda ve küçük çocuklarda kalbin elektrodlara yakın olması V1'deki R/S oranını etkiler.

  YENİDOĞANda V6'daki R dalgası amplitüdü çok düşük olup yetişkin döneme kadar artar.
QT intervali

  Q dalgasının başından T dalgasının sonuna kadar geçen süredir.

  Çocuklardaki yüksek kalp hızı nedeniyle, kısmen bir önceki T dalgasının üzerine gelen P dalgası nedeniyle

      T dalgasının izoelektrik çizgiyi nerede kestiğini tam olarak belirlemek zor olabilir.

      Bu durumda
T dalgasının inen kısmının izoelektrik çizgiye kadar uzatılarak ölçüm yapılması önerilir.

  QT intervali kalp hızına göre düzeltilir. Bu amaçla en sık
Bazett formülü kullanılır.

  Kalp hızı aşırı düşük veya yüksek ise Bazett formülü doğru sonuç vermez.

  Ölçüme U dalgasını dahil edip etmemek konusu tartışmalıdır.

  QT intervalinin
en uzun olduğu derivasyondan ölçülmesi önerilir.

 
Sinüs aritmisi varsa, en kısa RR intervali olan atımdan QT ölçülmesi önerilir.

  Düzeltilmiş QT intervalinin normal çocuklarda
< 440 msn olması beklenir.

  Çocuklarda düzeltilmiş QT intervalinin
> 460 msn olması anormal kabul edilir.T dalgası

  YENİDOĞANda ilk hafta sağ prekordiyallerde T dalgası pozitif olur,

      daha sonra negatifleşir ve genellikle
7 yaşa kadar negatif kalır.

  T negatifliği daha ileri yaşlara kadar sürerse
persistan juvenil T paterni olarak adlandırılır.

  Doğumdan sonraki ilk hafta hariç, 0-7 yaş arasında sağ prekordiyallerde (V1-V3 arasında)

     
pozitif T dalgasının görülmesi sağ ventrikül hipertrofisini düşündürür.Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice.

      Adult and Pediatric. 5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Journal of Electrocardiology 2010;43:524-529.

  American Journal of Emergency Medicine 2008;26:221-228

  European Heart Journal 2002;23:1329-1344.

  Am J Cardiol 1995;75:71.

  Circulation 1990;81:730-739.