Hipertrofik Kardiyomiyopati hakkında

  Sol ventrikülde hipertrofi yapabilecek aort darlığı veya sistemik hipertansiyon gibi herhangi bir sebep olmadığı halde ventriküler miyokardın hipertrofik olması "hipertrofik kardiyomiyopati" olarak tanımlanır.

  Toplumda görülme sıklığı % 0.2 civarındadır.

  Sadece sol ventrikülü değil bazen sağ ventrikülü de tutabilir.

  Hastaların %70-%90'ında EKG'de anormallikler bulunursa da bunların hiçbirisi hipertrofik kardiyomiyopati için
diyagnostik değildir.

  Sol ventrikül tutulum paterni
konsantrik , asimetrik septal veya apikal olabilir. Hipertrofinin paterni EKG'nin görünümünü de etkiler.Hipertrofik kardiyomiyopatide sık görülebilen EKG anormallikleri

  Sol ventrikül hipertrofisi veya biventriküler hipertrofi örneği.

  Sağ atriyal anormallik, sol atriyal anormallik, veya biatriyal anormallik.

  Sağ prekordiallerde beklenenden daha yüksek R dalgası.

  Anormal Q dalgaları.

  Spesifik olmayan ST segment ve/veya T dalgası değişiklikleri (
apikal hipertrofik kardiyomiyopatide II, III, aVF, V4-V6'da derin negatif T dalgaları ve/veya ST segment çökmeleri olabilir, bu T negatifliklerinin derinlikleri gün içinde değişiklik gösterebilir).

  Dal blokları veya fasiküler bloklar.

  Wolff Parkinson White Sendromu örneği.

  Kısa PR intervali (delta dalgası olmadan).

  Supraventriküler aritmiler, ventriküler aritmiler.

  QT intervalinde uzama.

  Negatif U dalgası.
Hipertrofik kardiyomiyopati ve treadmil efor testi

  Hipertrofik kardiyomiyopati hastasına treadmil efor testi (egzersiz stres testi) uygulanırsa, koroner arterlerde darlık olmadığı halde ST segment çökmeleri görülebilir.Referanslar

  Chest 1983;84:644-647.

  Circulation 1985;71:45-56.

  Circulation 1968;37:759-788.

  Am J Cardiol 1979;44:401.

  Tex Heart Inst J 2012;39:750-755.

  Tex Heart Inst J 2012;39:758-760.

EKG 1a. Hipertrofik kardiyomiyopati ve
preeksitasyon örneği (WPW sendromu) beraber olan hastanın Holter kaydında süreksiz
ventriküler taşikardi (VT) atağı
izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın aynı gün içindeki Holter kaydı sırasında
VPS ve APS izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı hastanın 12 derivasyonlu EKG'sinde
delta dalgası na ek olarak birçok derivasyonda spesifik olmayan ST ve T dal-
gası değişiklikleri
görülüyor. Bu hastanın koroner arterlerinde darlık yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, hipertrofik kardiyomiyopatisi olan 40 yaşındaki bir kadına ait.
ST segment çökmeleri ve T dalgası deği-
şiklikleri
koroner arter hastalığına bağlı değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hipertrofik kardiyomiyopati hastasına ait olan yukarıdaki EKG'de
spesifik olmayan T değişiklikleri , sol ventri-
kül hipertrofisi voltaj kriterleri
ve atriyal anormallik örnekleri izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, APİKAL hipertrofik kardiyomiyopati hastasına aittir.
Göğüs derivasyonlarında daha belirgin olan derin
T negatiflikleri
, ST segment çökmeleri ve sol ventrikül hipertrofisi voltaj kriterleri ile uyumlu olan görünüm ve sağ prekordial-
lerde (C1-C3) beklenenden daha yüksek R dalgası görülmesi, kan basıncı 110/70 mmHg olan bu hastada ilk anda apikal hiper-
trofik kardiyomiyopatiyi düşündürdü ve ekokardiyografi ile tanı doğrulandı. Göğüs derivasyonlarındaki derin T negatiflikleri
(>1.0 mV) daha çok APİKAL tip hipertrofik kardiyomiyopatide görülür. Bu hastanın koroner anjiyografisinde koroner arterlerin-
de darlık saptanmadı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, 40 yaşındaki, hipertrofik kardiyomiyopati hastası bir kadına aittir.
Ekokardiyografide MİDVENTRIKÜLER HİPERTROFİ tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastaya yapılan Holter incelemesinde süreksiz (non-sustained) ventriküler taşikardi (VT) atakları izlendi.
Senkop atakları da olan bu hastaya daha sonra ICD (implantable cardioverter defibrillator) implante edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. On yaşındaki hipertrofik kardiyomiyopati hastasının EKG'si yukarıda görülüyor.
Voltaj o kadar yüksek ki ekstremite derivasyonları 5 mm/mV, göğüs derivasyonları 2.5mm/mV ayarında kaydedilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1a. Aynı hastanın 10 yaşında iken yapılan EKOkardiyografisinde İVS kalınlığı 3.8cm, arka duvar ise 2.8 cm ölçülmüş.
EKG 6b. Aynı hastanın 27 yaşında iken kaydedilen EKG'si yukarıdadır. QRS geniş olup intraventriküler iletim gecikmesi var.
Kalbin yapısının değişmesi EKG'ye de yansır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızResim 1b. Aynı hastanın 27 yaşında iken yapılan EKOkardiyografisinde sol ventrikülün dilate olduğu, midventriküler gradientin
kaybolduğu ve İVS kalınlığının 1.2 cm'ye gerilediği gözlendi.


Yukarıdaki 2 EKG ve 2 EKOkardiyogram Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Uğur Canpolat ve ark.nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 7. Yukarıdaki EKG, interventriküler septumu tutan hipertrofik kardiyomiyopati tespit edilmiş olan 12 günlük bir bebeğe aittir.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, 58 yaşındaki bir hipertrofik kardiyomiyopati hastasına aittir.
aVR ile V1, V2 dışındaki tüm derivasyonlarda q dalgaları mevcut. Hasta daha önce miyokard infarktüsü geçirmemiş.
Miyokard infarktüsü geçirmediği halde hipertrofik kardiyomiyopati hastasında anormal q dalgaları bulunabilir.
Ayrıca sol ön fasiküler blok da izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Apikal hipertrofik kardiyomiyopati tanısı ile izlenen 69 yaşındaki erkek hastanın EKG'si yukarıda görülüyor.
Göğüs derivasyonlarında derin negatif T dalgaları ve ST segment çökmesi var.

EKG 10. Apikal hipertrofik kardiyomiyopatisi olan 73 yaşındaki bir kadının EKG'si yukarıda görülüyor.
Göğüs derivasyonlarında derin negatif T dalgaları var.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız

EKG 11. Yukarıdaki EKG, diyabetik olmayan, son 4 yıldır efor anginası tanımlayan, obez ve normotansif 65 yaşındaki bir kadına
aittir. Anteriyorda R progresyon kaybı, V1-V6 arasında ve inferiyorda q dalgaları ve T negatiflikleri görülüyor.
Hasta, hikayesinde akut koroner sendromu düşündürecek semptomlar tanımlamıyordu.
Koroner anjiyografide normal koroner arterler izlendi.
Sol ventrikülografide sol ventrikül orta segmentinin hiperkontraktil olduğu; ayrıca dışa doğru yönelen ve
sol ventrikül apeksi ile arasında geçiş olan kalsifiye bir küresel kavite bulunduğu tespit edildi.
Apikal hipertrofik kardiyomiyopatide nadiren, epikardiyal koroner arter hastalığı olmadan da apikal anevrizma gelişebilir.
Yüksek intraventriküler basınçlar, kardiyak kontraksiyonda lokal anormallikler ve intramural koroner arter anormallikleri
apikal miyokardda kronik iskemiye yol açar, bu da anevrizma gelişimi ile sonuçlanabilir.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız

EKG 12. Yukarıdaki EKG, hipertrofik kardiyomiyopati hastası olan 30 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hastada, sol ventrikül hipertrofisi yapabilecek olan hipertansiyon veya aort darlığı yoktur.
EKOkardiyografide yaygın (konsantrik) sol ventrikül hipertrofisi tespit edilmiştir.
Yukarıdaki EKG, standart 10 mm/mV ve 25 mm/saniye kalibrasyonunda kaydedilmiştir.
Artmış voltaj çok belirgin olarak görülüyor. V5 derivasyonundaki R dalgasının boyu 67mm'dir.
Altlı üstlü derivasyonlardaki R ve S dalgalarını üstüste gelerek ortaya çıkarttığı koyu defleksiyonlar, ilk anda sanki
pil çıktısı varmış izlenimini veriyor. Ancak bu hastada kalp pili yok.

Yukarıdaki EKG, Esra Doğan tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız