Tanı kriterleri

  P dalgaları görülmez, çünkü atriyum kontraksiyonu yoktur.

 
Bazal çizgi düzensizdir çünkü P dalgaları yerine fibrilasyon dalgaları vardır. Fibrilasyon dalgaları belirgin ise kaba dalgalı, belirsiz ise ince dalgalı AF denir.

 
QRS aralıkları (RR intervalleri) eşit değildir.Atriyal fibrilasyonu tetikleyen faktörler

  Atriyal prematüre atım (APS) ( en sık )

  Atriyal flutter

  Supraventriküler taşikardiler

  Bradikardi

  Akut atriyal gerilme (örnek: akut masif pulmoner embolide)
Klinik önemi

  Atriyal fibrilasyonda genellikle atriyum hızı 350-500/dak., ventrikül cevabı 100-180/dak. arasındadır.

  Ventrikül cevabı daha yüksek ise WPW Sendromu düşünülmelidir. WPW sendromunda fibrilasyon dalgalarının aksesuar yol üzerinden ventriküle geçişleri kolay olup senkop veya VF'ye yol açabilir.

  Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon bazen ilk bakışta AV tam blok gibi görünebilir.

  Ventrikül hızı düşük ancak QRS aralıkları EŞİT DEĞİL ise
ventrikül hızını yavaşlatan ilaç kullanımı (Digoksin, beta bloker, verapamil, diltiazem, amiodaron gibi) akla gelmelidir.

  Ventrikül hızı düşük ve QRS aralıkları EŞİT ise AV tam blok
düşünülür. (AV tam blok gelişimi Digoksin, beta bloker, verapamil, diltiazem, amiodarone gibi ilaç kullanımına bağlı olabilir de, olmayabilir de)

  Digoksin alan bir kişide QRS aralıklarında eşitlenmeler olursa digoksin zehirlenmesi düşünülür.
Eşitlenmeler AV tam blok gelişmesine bağlıdır. AV tam blok gelişince dar QRS'li ise nodal ritm, geniş QRS'li ise idioventriküler ritm devreye girmiştir.

  Önceden dal bloğu olan bir hastada yüksek ventrikül cevaplı AF geliştiğinde ilk bakışta VT sanılabilir. Ancak QRS aralarının düzensiz olması ile VT olmadığı anlaşılır.

  Yoğun bakımda monitorize edilen AF'li hastalarda R-R aralıkları sürekli değiştiği için monitördeki kalp hızı da
anlık değişir. Bu durumda monitördeki anlık rakamlara bakarak kalp hızı belirlenemez.

  Atriyal fibrilasyonda kalp debisi yaklaşık %20 azalır, bu durum hastanın efor kapasitesinde azalma, çarpıntı ve çabuk yorulmaya yol açar.

  Atriyal fibrilasyon sol atriyumda staz yaparak sol atriyum içinde trombüs oluşumunu kolaylaştırır, sistemik tromboemboli riskini artırır.

  Atriyal fibrilasyonda
ventrikül hızı yüksek ise ilk bakışta QRS aralıkları eşitmiş gibi görünebilir.

  Atriyal fibrilasyon bazen kalıcı olur, bazı hastalarda ise ataklar halinde gelir. Kısa süren ataklar EKG'de tespit edilemeyebilir. Bu durumda 24 saatlik Holter kayıtlarında paroksismal atriyal fibrilasyon atakları yakalanabilir.

  Atriyal flutter hastaları ile kıyaslandığında, atriyal fibrilasyonda hastalarındaki yüksek ventrikül cevabının farmakolojik kontrolü daha kolaydır.

Ashman fenomenini arıyorsanız buraya tıklayınız.

EKG 1. Atriyal fibrilasyonun 3 kriteri: P dalgasının yokluğu, bazal çizginin düzensizliği ve R-R aralıklarının eşitsizliği.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Holter kaydında kısa süreli atriyal fibrilasyon atağı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Eski anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş bir hastada atriyal fibrilasyon görülüyor. P dalgaları yok, QRS araları eşit
değil ve bazal çizgi düzensiz.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yavaş ventrikül cevaplı ve ince dalgalı atriyal fibrilasyon (AF): P dalgaları yok, QRS aralıkları eşit değil ve bazal çizgi
düzensiz. İnce dalgalı AF nedeniyle fibrilasyon dalgaları zor görünüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG ilk bakışta atriyal fibrilasyon izlenimi veriyor: P dalgaları yok (gibi görünüyor), bazal çizgi düzensiz ve
QRS aralıkları eşit değil. EKG'nin kalibrasyon ayarı 10mm/mV.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastada detayları daha iyi görmek için EKG kalibrasyonu
20 mm/mV 'a ayarlanınca P dalgaları nın aslında var
olduğu ve ritmin atriyal fibrilasyon olmadığı anlaşılıyor. Hasta da gereksiz antikoagülan tedavi almıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7.
Kaba dalgalı atriyal fibrilasyonda " f (fibrilasyon dalgaları) çok belirgin olarak izleniyor. Fibrilasyon dalgaları düzenli
değil ve şekil olarak da birbirlerine benzemiyorlar. Bu nedenle atriyal flutter olmadığı kolayca anlaşılıyor.
Atriyal fibrilasyondaki
f dalgaları çoğu hastada bu kadar belirgin görülmez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıda, yaşlı bir kadının Holter incelemesinde kaydedilen paroksismal atriyal fibrilasyon atağı görülüyor.
Atağın
ilk ve son atımları işaretlenmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Sol dal bloğu ve atriyal fibrilasyon birarada.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10a. Yukarıdaki EKG 62 yaşındaki bir kadına ait olup bazal çizgi kayması, sinüs aritmisi ve düşük amplitüdlü P dalgaları
mevcut. İlk bakışta kolaylıkla atriyal fibrilasyon sanılabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10b. EKG tekrar kaydedildiğinde sinüs aritmisinin devam ettiği ancak azalan baseline kayması sayesinde P dalgalarının
artık daha kolay farkedilebildiği görüldü.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10c. EKG 20 mm/mV kalibrasyonunda tekrar çekildiğinde P dalgaları artık çok net olarak görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 11. Yukarıdaki EKG, 58 yaşındaki bir erkeğe ait. Ritm atriyal fibrilasyon. Sağ dal bloğu paterni mevcut.
V1 deki fibrilatuar dalgalar ilk bakışta rSr' paternini farketmeyi zorlaştırıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 12. Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı nedeniyle koroner bypass ameliyatı
geçirmiş ve daha sonra kalp yetmezliği gelişmiş olan 80 yaşındaki bir erkeğe aittir. Hasta beta bloker ve Digoksin kullanıyor.
Bu iki ilaca bağlı olarak ventrikül hızı yavaşlamış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 13a. Yukarıdaki EKG mitral darlığı olan 44 yaşındaki bir erkeğe aittir. Ritm atriyal fibrilasyon olup ventrikül cevabı yüksektir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 13b. Aynı hastada birkaç ay sonra çekilen EKG yukarıda görülüyor. Hastada hipotiroidizm gelişmiş ve
TSH düzeyi > 100 mIU/mL. Ritm düşük ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon.
Hasta beta bloker veya kalsiyum kanal blokeri almıyor. Buna rağmen ventrikül hızı çok düşük.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 14. Yukarıdaki EKG, akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmekte olan 63 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Sağ dal bloğu da var. Ritm atriyal fibrilasyon: P dalgaları yok, R-R intervalleri de düzensiz.
Bu EKG çekildikten hemen sonra yapılan koroner anjiyografi, LAD'nin çıkışta tam tıkalı olduğunu gösterdi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 15. Bazal çizgide düzensizlik ve RR intervallerinde eşitsizlik olması her zaman atriyal fibrilasyon anlamına gelmez.
Bazen
P dalgaları bazal çizgide kayma ve/veya tremor artefaktı varken zor fark edilebilir.
Yukarıda görülen 6-kanallı EKG'deki temel ritm 1. derece AV blok ( PR mesafesi uzun ).
Ayrıca prekordiyal derivasyonlarda VPS'ler de görülüyor.
İlk VPS'nin son kısımları ve ikinci VPS kaydedilmiş.
Bu hastanın nabzı palpe edildiğinde, VPS'ler nedeniyle düzensiz olduğu fark edilecektir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 16a. Yukarıdaki EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan iskemik kardiyomiyopati hastası,
60 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Sol ventrikül dilate olup sistolik fonksiyonu ileri derecede depresedir (Ejeksiyon Fraksiyonu %20).
LAD (Left Anterior Descending) ve RCA (Right Coronary Artery) koroner arterleri stentlenmiştir.
İlk bakışta ritm atriyal fibrilasyon gibi duruyor. Devamı için aşağıdaki EKG'ye bakınız.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 16b. Aynı EKG.
Düşük amplitüdlü P dalgaları ve sık atriyal prematüre atımlar ilk anda atriyal fibrilasyon varmış
izlenimini verse de ritm atriyal fibrilasyon değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 17a. Yukarıdaki özet EKG 52 yaşındaki bir erkeğe aittir. Bu hastaya ilk defa 2 hafta önce mitral darlığı tanısı konmuş ve
mitral kapak alanı 0.7 cm2 olarak ölçülmüştür (ciddi mitral darlığı). Geniş ve fragmente P dalgaları interatriyal bloğu gösteriyor.
P dalgasının süresi 4 küçük kareden daha fazla (>160msn).
P dalgasının ilk kısmı ve P dalgasının ikinci kısmı ayırdedilebiliyor.EKG 17b. Aynı hasta bir hafta sonra çarpıntı şikayeti ile başvurduğunda yukarıdaki EKG kaydedildi.
İnteratriyal blok varlığında atriyal fibrilasyon gelişme riski artmaktadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 18. Bazal çizgi kayması ilk bakışta atriyal fibrilasyon izlenimi verebilir.
P dalgaları birçok derivasyonda net görülemeyebilir.
Yukarıdaki EKG koroner arterleri normal olan 69 yaşındaki bir kadına aittir. Sağ dal bloğu da izleniyor.
Düşük amplitüdlü P dalgaları ancak V1'de fark edilebiliyor.
Ritm atriyal fibrilasyon değil, sinüs ritmi. RR intervallerinin düzenli olması da atriyal fibrilasyon tanısından uzaklaştırıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 19. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastası olan 69 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Koroner bypass ameliyatı da geçirmiş olan bu hastaya daha sonra koroner stent de implante edilmiştir.
QRS aralıkları birbirine yakın olunca ilk anda atriyal fibrilasyon yokmuş gibi görünebilir.
Ancak P dalgaları yok, V1'de bazal çizgi düzensiz ve RR aralıkları eşit değil: ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 20. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastası olan 79 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Daha önce koroner bypass ameliyatı da geçirmiş olan bu hastaya yakın zamanda koroner anjiyografi de yapılmış ve
LAD ile Diagonal dallarında ciddi darlıklar tespit edilmiş.
V4-V6'da horizontal ST segment depresyonu izleniyor.
Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 21. Yukarıdaki EKG, atriyal fibrilasyon zemininde ventriküler bigemineyi gösteriyor.
Fibrilasyon dalgaları özellikle V1 derivasyonunda belirgin izleniyor. P dalgaları yok.
Dar QRS kompleksli atımların arasında geniş QRS kompleksli ventriküler ekstrasistoller var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 22a. Yukarıdaki EKG, 95 yaşındaki bir kadına ait olup atriyal fibrilasyon ve AV tam blok görülüyor.
Atriyal fibrilasyon "düzensizce düzensiz bir ritm" olarak bilinse de, AV tam blok geliştiğinde
ritm düzenli hale gelir. Yukarıdaki EKG standart 10 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş olup
fibrilasyon dalgaları (bazal çizgideki düzensizlikler) ilk anda zor fark ediliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 22b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup bu defa 20 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiştir.
Artık fibrilasyon dalgaları kolayca fark edilebiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 23. Atriyal fibrilasyon mu, değil mi?
Birçok derivasyonda bazal çizgide görülen dalgalanmalar ilk anda atrial fibrilasyonu düşündürüyor.
Oysa ritm düzenli olup derivasyon II'de P dalgaları çok net görülüyor.
Yukarıdaki EKG'de ritm sinüs olup atriyal fibrilasyon yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 24. Yukarıdaki EKG, daha önce sağ koroner arter (RCA) tıkanıklığına bağlı olarak akut inferiyor miyokard infarktüsü
geçirmiş olan 87 yaşındaki bir kadına aittir.
İnferiyorda Q dalgaları var. III ve aVF derivasyonlarında negatif T dalgaları da izleniyor.
Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 25. Yukarıdaki EKG 85 yaşındaki bir kadına ait olup koroner anjiyografide normal koronerler tespit edilmiştir.
Düşük amplitüdlü P dalgaları ve değişen RR intervalleri nedeniyle, ritm bakışta atriyal fibrilasyon gibi görünebilir.
Ancak bu hastada ritm sinüs aritmisi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 26a. Yukarıdaki EKG, tedavisiz hipertansiyonu bulunan 58 yaşındaki bir diyabetik kadına aittir.
EKG kaydı sırasında hastanın yaygın retrosternal göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti vardı.
Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 26b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 26a'dan 90 dakika sonra kaydedilmiştir.
Ritm sinüse dönmüş. Bu EKG'den 2 saat sonra hastaya koroner anjiyografi yapıldı.
Yaygın koroner arter hastalığı saptanan hastaya koroner bypass ameliyatı yapıldı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 27a. Yukarıdaki EKG, çarpıntı ve nefes darlığı şikayeti olan 69 yaşındaki bir kadına aittir.
İlk bakışta ritm supraventriküler taşikardi gibi görünebilir.
Ancak yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon mevcut.
Ritmde
düzensiz bir düzensizlik var.

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 27b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 27a'dan 20 saat sonra kaydedildi.
Ventrikül hızı ilaç tedavisi ile yavaşlatılmış.
Ritm hala atriyal fibrilasyon: P dalgalarının görülmediği
düzensiz bir düzensizlik var.

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 28a. Yukarıdaki EKG, daha önce koroner arter bypass ameliyatı olmuş 76 yaşındaki hipertansif bir kadına aittir.
EKG'de sağ dal bloğu var.
Kalp ritminde belirgin bir düzensizlik olmadığı için ilk bakışta ritm sinüs gibi görünebilir.
Düzensizlik ancak dikkatli bakınca farkediliyor. Ayrıca V1'de fibrilasyon dalgaları da görülüyor.
Ritm atriyal fibrilasyon.
En sondaki atım ilk anda APS gibi görünebilir, ancak APS değil, P dalgası yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 28b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 28a'dan 30 saniye önce kaydedilmişti.
Kalp ritmi düzensiz gibi görünebilir ama ritm atriyal fibrilasyon.
Sol baştan 3. ve 6. atımlar ilk anda APS gibi görünebilir, ancak APS değil, P dalgası yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 29. Yukarıdaki EKG 71 yaşındaki bir erkeğe aittir.
İlk bakışta ritm sinüs gibi görünebilir.
Düzensizlik ancak dikkatli bakınca farkediliyor. Ayrıca derivasyon II'de fibrilasyon dalgaları da görülüyor.
Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 30a. Yukarıdaki EKG, mitral kapak stenozu olan 46 yaşındaki bir kadına aittir.
Ritm yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyondur.
Bu EKG hız düşürücü ilaç tedavisine başlamadan önce kaydedilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 30b. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup EKG 30a'dan 12 gün sonra kaydedildi.
Ritm hala atriyal fibrilasyon ancak ventrikül hızı artık ilaçlarla kontrol altına alınmış.
Fibrilasyon dalgaları en iyi V1, V2, III ve aVF'de izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 31. Yukarıdaki ritm trasesi, atriyal fibrilasyonun
sinüs ritmine dönüşünü gösteriyor.
Hastaneye geldiğinde, yeni başlayan atriyal fibrilasyon tanısı konan bu hastaya, ritmini sinüse döndürmek için
intravenöz Amiodarone infüzyonu başlanmıştı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 32. Yukarıda görülen 3-kanallı Holter trasesi atriyal fibrilasyonu olan 71 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Orta kısımda
4.433 saniyelik uzun bir duraklama izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 33. Yukarıdaki EKG 84 yaşındaki bir kadına aittir.
Hastada kronik onbstrüktif akciğer hastalığı, sol kalp yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği de bulunmaktadır.
EKG'de düşük voltaj ile beraber atriyal fibrilasyon var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 34. Yukarıdaki EKG, hipertansiyon hastası olan 73 yaşındaki obez bir kadına aittir.
EKOkardiyografi ile sol ventrikül ve sol atriyum dilatasyonu tespit edildi.
Ritm atriyal fibrilasyondur.
Hipertansiyon ve sol ventrikül dilatasyonuna rağmen, obezite nedeniyle düşük voltaj izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 35. Yukarıdaki EKG, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (
KOAH) nedeniyle yoğun bakımda yatmakta olan 63 yaşındaki
hipoksik obez bir erkeğe aittir. Ritm yüksek ventrikül cevaplı, kaba dalgalı atriyal fibrilasyondur.
P dalgaları yok, bazal çizgi düzensiz, QRS araları eşit değil.
Obezite ve KOAH nedeniyle voltaj düşük.
EKOkardiyografide sol atriyum, sağ atriyum ve sağ ventrikül dilate olarak izlendi.
Sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal idi.
Göğüs derivasyonlarındaki EKG trasesinin çizgi kalınlığı 50/60 Hz AC interferans artefaktı nedeniyle artmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 36. Yukarıdaki EKG, mitral pozisyonda mekanik protez kapağı olan 49 yaşındaki bir kadına aittir.
EKOkardiyografide sol ventrikül boyutları ve sistolik fonksiyonu normal idi.
Sol atriyum (6.1 cm), sağ atriyum ve sağ ventrikül dilate idi.
İlk bakışta sinüs ritmi gibi görünüyor ama değil.
Ritm atriyal fibrilasyon: P dalgaları yok, bazal çizgi düzensiz (fibrilasyon dalgalarına bağlı olarak) ve QRS aralıkları eşit değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 37a. Yukarıdaki EKG, mekanik mitral protez kapağı olan 63 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide sol atriyum, sağ atriyum ve sağ ventrikül dilate idi. Sol ventrikül sistolik fonksiyonu ise normal idi.
Sağ dal bloğu mevcut. Ritm nedir? Nodal ritm (nodal aritmi) mi atriyal fibrilasyon mu?
Yukarıdaki EKG
standart 10 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 37b. Yukarıdaki EKG de aynı erkeğe ait olup EKG 37a'dan birkaç dakika sonra kaydedilmiştir.
Bu defa
kalibrasyon ayarı 20 mm/mV.
Şimdi bazal çizgide
fibrilasyon dalgalarına bağlı olan dalgalanmalar daha net görülüyor.
Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 38. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastası olan 69 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Daha önce bu hastaya koroner bypass ve triküspid annüloplasti ameliyatı yapılmış.
Ritm llk bakışta atriyal fibrilasyon gibi görünebilir, ancak QRS aralıkları eşit olup sadece 2 defa kısa süreli
AV blok artışı nedeniyle QRS aralıkları artmış ve P dalgaları görünür hale gelmiş.
P dalgalarının arasında izoelektrik çizgi görünüyor, yani ritm atriyal flutter değil.
Dikkatli bakılırsa,
II, III ve aVF'de T dalgasının inen koluna denk gelen P dalgaları görülebilir.
Bu ritm ektopik atriyal taşikardi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 39. Yukarıdaki EKG 54 yaşındaki hipertansif bir erkeğe aittir.
Koroner anjiyografide ciddi darlık tespit edilmedi.
Hastanın kullandığı tek ilaç Ramipril 2.5mg/gün.
Kalp hızını yavaşlatabilecek beta bloker, dihidropiridin olmayan kalsiyum kanal blokerleri veya ivabradin kullanmıyor.
Bu EKG'de
bradikardi zemininde ortaya çıkan (vagal yolla olan) kısa süreli atriyal fibrilasyon atağı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 40. Yukarıdaki EKG, hipertansiyon ve atriyal fibrilasyonu olan 68 yaşındaki bir kadına aittir.
Hasta Digoksin kullanıyor.
Birçok derivasyonda hamak şeklinde ST çökmesi izleniyor.
Ventrikül hızı Digoksin etkisine bağlı olarak yavaş. RR intervalleri düzensiz.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 41. Yukarıdaki EKG'nin
sol tarafında ritm atriyal fibrilasyon iken aniden düzenli dar QRS taşikardisine dönüşüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 42a. Yukarıdaki EKG, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve kalıcı kalp pili bulunan 68 yaşındaki bir kadına aittir.
Ritm: pil ritmi.
Sizce bu hastayı antikoagüle etmek gerekir mi?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 42b. Yukarıdaki EKG de aynı kadına aittir.
EKG 42a'dan 25 dakika sonra kaydedilmiştir.
Ritm atriyal fibrilasyon olup ara ara pil uyarıları görülüyor.
Hastanın antikoagüle edilmesi gerekir.
Bazen pil ritmi, alttaki
(yavaş ventrikül cevaplı) atriyal fibrilasyonun fark edilmesini engelleyebilir (EKG 42a'daki gibi)

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 42c. Yukarıdaki EKG de aynı kadına aittir.
EKG 42b'den bir dakika sonra kaydedilmiştir.
Ritm atriyal fibrilasyon olup pil uyarıları görülmüyor.
(kalp hızı yeteri kadar yavaşlamazsa pil devreye girmiyor)

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 43a. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi, hafif böbrek yetmezliği de bulunan 87 yaşındaki bir kadına aittir.
Hastaya uzun süre önce, atriyal fibrilasyon nedeniyle Digoksin ve Metoprolol (beta bloker) başlanmış.
"Bradikardi" nedeniyle Kardiyoloji konsültasyonu istenmiş.
İlk bakışta P dalgaları var ve PR mesafesi çok uzunmuş gibi görünebilir.
Ancak temel ritm atriyal fibrilasyon olup P dalgaları yok.
P dalgaları gibi görünenler aslında QRS kompleksleri.
Böyle bir ritm, monitörde takip edilirken, monitör sadece ekstrasistolleri QRS kompleksi gibi algılayarak bradikardi uyarısı verebilir.
Farklı şekillerde görünen geniş QRS kompleksleri ise ventriküler ekstraatımlar.
Digoksin kullanan bir hastanın EKG'sinde
bidirectional (çift-yönlü) VPS görülmesi Digoksin zehirlenmesini akla getirir.
Bu EKG, standart hız (
25mm/s) ve kalibrasyonda (10 mm/mV) kaydedilmiş.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 43b. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 43a'nın devam kaydıdır.
Temel ritm atriyal fibrilasyon olup P dalgaları yok.
Bidirectional (çift-yönlü) VPS görülüyor.
Digoksin kullanan bir hastanın EKG'sinde bidirectional (çift-yönlü) VPS görülmesi Digoksin zehirlenmesini akla getirir.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 43c. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 43b'nin devam kaydıdır.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 43d. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 435c'den 2.5 saat sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG standart hız (
25mm/s) ancak yüksek kalibrasyonda (20 mm/mV) kaydedilmiştir.
EKG 25a'da
P dalgaları gibi görünenlerin aslında QRS kompleksleri olduğu şimdi açıkca görülüyor.
Kalibrasyon ayarı artınca U dalgaları da daha kolay fark edilir hale gelmiş.
Temel ritm atriyal fibrilasyon olup P dalgaları yok.
Digoksin ve Metoprolol nedeniyle ventrikül cevabı düşük.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 43e. Yukarıdaki 3-kanallı 12 derivasyonlu EKG de aynı hastaya ait olup EKG 43d'den hemen sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG de standart hız (25mm/s) ancak yüksek kalibrasyonda (20 mm/mV) kaydedilmiş.
Kalibrasyon ayarı artınca U dalgaları da daha kolay fark edilir hale gelmiş.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 43f. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 43e'den hemen sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG de standart hız (25mm/s) ancak yüksek kalibrasyonda (20 mm/mV) kaydedilmiş.
Farklı şekilli VPS'ler izleniyor. Digoksin miyokard hücrelerinin uyarılabilirliğini artırır (pozitif batmotrop).
Digoksin kullanan bir hastada düşük ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon ve multifokal VPS'lerin görülmesi Digoksin zehirlenmesini akla getirmelidir.
AV blok artınca ventriküler kaçış atımları (ventriküler prematüre atımlar değil) ortaya çıkmaya başlamış.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 43g. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 43f'den hemen sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG de standart hız (25mm/s) ancak yüksek kalibrasyonda (20 mm/mV) kaydedilmiş.
Farklı şekilli VPS'ler izleniyor. Digoksin miyokard hücrelerinin uyarılabilirliğini artırır (pozitif batmotrop).
Digoksin kullanan bir hastada düşük ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon ve multifokal VPS'lerin görülmesi Digoksin zehirlenmesini akla getirmelidir.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 43h. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 43g'den hemen sonra kaydedilmiştir.
AV tam blok nedeniyle kısa süreli idioventriküler ritm ortaya çıkmış.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız