EKG'de görülebilen anormallikler

  QRS voltajında artış (daha çok 35 yaş üzerindekiler için geçerlidir).

  Sekonder
ST segment ve dalgası değişiklikleri ( Strain paterni ).

 
Sol aks sapması görülebilir. Tanısal olmaktan ziyade destekleyici bir EKG bulgusudur.

 
QT intervalinde uzama görülebilir. Tanısal olmaktan ziyade destekleyici bir EKG bulgusudur.

 
Sol atriyal anormallik bulguları: Özellikle hipertansif hastalarda P dalgası anormallikleri sık görülür.

      Birçok sebebe bağlı olarak görülebildiği için bu EKG bulgusu da tanısal olmaktan ziyade

      destekleyici bir bulgudur.

 
QRS süresinde (genişliğinde) uzama.
Sol ventrikül hipertrofisi için ileri sürülmüş olan voltaj kriterleri

 
Cornell voltaj kriterleri.

 
Sokolow-Lyon kriterleri.Cornell voltaj kriterleri:

  Erkeklerde: aVL'deki R amplitüdü + C3'teki S amplitüdü > 2.8 mV (standart EKG'de > 28 mm).

  Kadınlarda: aVL'deki R amplitüdü + C3'teki S amplitüdü > 2.0 mV (standart EKG'de > 20 mm).

  Sol ön fasiküler blok varsa Cornell voltaj kriterlerinin güvenilirliği azalır.
Sokolow-Lyon kriterleri (30 yaşın üzerindekilerde geçerlidir):

  V1'deki S amplitüdü + C5 veya C6'daki R amplitüdü >3.5mV (standart EKG'de >35 mm).

  aVL'deki R amplitüdü >1.1 mV (standart EKG'de >11 mm).

  30 yaşın altındakilerde Sokolow-Lyon kriterleri sıklıkla yanılır.
Sol ventrikül hipertrofisi için diğer araştırmacılar tarafından ileri sürülmüş olan voltaj kriterleri:

  RI + SIII > 25 mm (2.5 mV) (Gubner, 1943).

  RI > 15 mm (1.5 mV) (
Gubner, 1943).

  Erkeklerde C3'deki S + aVL'deki R amplitüdleri > 28mm (2.8mV) (
Casale, 1985).

  Kadınlarda C3'deki S + aVL'deki R amplitüdleri > 20mm (2.0mV) (
Casale, 1985).

  Herhangi bir ekstremite derivasyonundaki R + S > 19mm (1.9 mV) (
Romhilt, 1968).Sol ventrikül hipertrofisinde görülebilen sekonder ST segment ve T dalgası değişiklikleri:

  J noktasında çökme.

  Yukarı konvex, aşağı doğru eğimli ST segment çökmesi.

  Asimetrik T negatifliği.
Dal blokları varlığında sol ventrikül hipertrofisi tanısı:

  Az sayıda hasta ile yapılan ilk çalışmalarda sol dal bloğu var iken sol ventrikül hipertrofisi

      tanısının konamayacağı ileri sürülmüşse de daha sonra, daha fazla sayıda hasta ile yapılan başka

      çalışmalarda sol dal bloğu var iken dahi sol ventrikül hipertrofisi tanısının konabileceği ileri sürülmüştür.

  Sağ dal bloğu varlığında, sağ prekordiallerdeki (C1, C2, C3) S amplitüdü azalacağı için

      sol ventrikül hipertrofisi tanısı koymak zorlaşır.

  Sol ön fasiküler blok varsa Cornell voltaj kriterlerinin güvenilirliği azalır.
Herkes tarafından kabul edilmese de sol dal bloğu varlığında sol ventrikül hipertrofisi tanısı için önerilmiş kriterler

  Sol atriyal anormallik.

  QRS genişliğinin 160 milisaniyeden uzun olması.

  C2'deki S dalgası ile C6'daki R dalgası amplitüdlerinin toplamının > 45mm (4.5mV) olması.

  C2'deki S dalgası amplitüdünün en az 30 mm (3mV) olması.

  C3'deki S dalgası amplitüdünün en az 25 mm (2.5mV) olması.

  SII > RII.
Sağ dal bloğu varlığında sol ventrikül hipertrofisi tanısı için ileri sürülmüş olan kriterler

  C1'deki S dalgasının amplitüdünün > 2 mm (0.2 mV) olması.

  C5 veya C6'daki R dalgası amplitüdünün > 15 mm (1.5mV) olması.

  QRS aksı -30 derecenin solunda olacak.

  RI > 11mm (1.1mV).

  III'deki S dalgası ile herhangi bir göğüs derivasyonundaki R/S amplitüdünün > 30 mm (3 mV) olması.Hipertrofik kardiyomiyopati ve EKG konusuna geçmek için buraya tıklayınız.
Referans

  Circulation 2009,119:e251-e261.

  Chest 1971;59:174-177.

  Am Heart J 1984;108:502-506.

  J Electrocardiol 1984;17:157-160.

  Am J Cardiol 1985;55:103-106.

EKG 1. Aort koarktasyonu ve hipertansiyonu olan bir hastanın EKG'si.
C1'de P dalgasının terminal yarısının belirgin negatif ve
II'de P dalgasının ikinci yarısının belirgin (çift tepe) olması sol atriyal anormalliği göstermekte. Kronik hipertansiyona bağlı
olarak gelişen sol ventrikül hipertrofisi
C4'te yüksek R dalgası ve C3'te derin S dalgası yapmış. C5 ve C6'da görülen ST segment
depresyonu ve asimetrik T negatifliği
sol ventrikül yüklenme paternini (strain pattern) gösteriyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi ve sol ventrikül dilatasyonu olan bir erkek hastaya ait. Sokolow
-Lyon voltaj kriterine göre
C1'deki S dalgası ile C5'deki R dalgasının amplitüdlerinin toplamı >3.5 mV (35 mm) olduğunda sol
ventrikül hipertrofisi düşünülür. Bu hastadaki voltaj kriterlerine
ST segment depresyonu ve asimetrik T negatifliği de eşlik edi-
yor. Ritm, atriyal fibrilasyon.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıda EKG'si görülen hastanın sistemik hipertansiyonu ve koroner arter hastalığı var.
EKG'de sol ventrikül hipertrofisi ve sol atriyal anormallik izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4. Yukarıda EKG'si görülen hastanın sağ sürrenal bezinde adenom ve uzun süredir olan sistemik arteriyel hipertansiyonu
var. Kan basıncı regülasyonu ancak dört antihipertansif ilaç ile sağlanabilmiş. Yine de göğüs derivasyonlarında voltaj artışı yok.
Öte yandan Gubner tarafından 1943 yılında tanımlanmış olan ekstremite elektrodları voltaj kriterine göre
I'deki R dalgası ile
III'deki S dalgasının
amplitüdlerinin toplamının >2.5 mV (25 mm) olması sol ventrikül hipertrofisini düşündürüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5. Yukarıdaki EKG, kronik sistemik arteriyel hipertansiyonu olan 40 yaşındaki bir hastaya ait. Sokolow-Lyon voltaj kriterle-
rine göre
C1 veya C2'deki S dalgası ile V5 veya V6'daki R dalgası amplitüdlerinin toplamı >3.5 mV (35 mm) olması sol ventrikül
hipertrofisini düşündürüyor. Bu hastada sol ventriküler yüklenme örneği yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, kronik hipertansiyonu ve ekokardiyografide yaygın sol ventrikül hipertrofisi olan orta yaşlı bir hastaya
ait. Koroner arterleri normal olan bu hastanın EKG'sinde görülen
asimetrik T negatiflikleri nin iskemi ile ilgisi yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Ekokardiyografide septal sol ventrikül hipertrofisi tespit edilen hastanın EKG'sinde sağ dal bloğu mevcut. Sol ventrikül
hipertrofisini destekleyen EKG bulguları, C1'deki S amplitüdünün 2 mm'den (0.2mV) büyük olması ve C5'deki R amplitüdünün
> 15mm (1.5mV) olmasıdır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Mitral darlığı ve sistemik arteriyel hipertansiyonu olan bu hastanın ekokardiyografisinde yaygın sol ventrikül hipertrofisi
saptandı. EKG'si sol ventrikül hipertrofisi ile uyumlu.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Koroner arter hastalığı nedeniyle koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan hipertansif bir hastanın EKG's yukarıda görü-
lüyor.Sağ dal bloğu varlığında sol ventrikül hipertrofisi ile uyumlu EKG bulguları izleniyor. Ekokardiyografide de konsantrik
(yaygın) sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Koroner arterleri normal olan hipertansif kadın hastanın EKG'sinde
anterolateralde T negatifliği ve V4-V6'da upsloping
(yükselen) ST segment çökmesi
izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 11. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 51 yaşındaki hipertansif bir kadına aittir. Gubner ekstremite elektrodları
voltaj kriterine göre
I'deki R dalgası ile III'deki S dalgasının amplitüdlerinin toplamının >2.5 mV (25 mm) olması sol ventrikül
hipertrofisini düşündürüyor. Bu hastada sol ventrikül hipertrofisi EKO (ekokardiyografi) ile doğrulandı.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3