Tanı kriterleri

  PR mesafesi uzamıştır: > 200 ms (5 küçük kare).

  Her P'yi mutlaka bir QRS kompleksi izler.

 
PR mesafesi sabittir.

  Blok AV düğüm seviyesindedir.

  Bazen, PR interval uzaması 2:1 geçişli 2. derece AV blok ile beraber bulunabilir.
Klinik önemi

  Popülasyonun yaklaşık %1-2'sinde görülür.

  Genellikle iyi seyirlidir.

  Digoksin, beta bloker, diltiazem, verapamil veya amiodaron kullananlarda 1. derece AV blok görülmesi

      tedavinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir.

 
PR interval çok uzun (>300 ms) olduğunda ventriküler kontraksiyona göre atriyal kontraksiyonların

      zamanlaması değişeceğinden
hastada pacemaker sendromuna benzer semptomlar yaratabilir.

      Bu duruma
pseduo-pacemaker sendromu (yalancı pil sendromu) denir.Referanslar

  Eur Heart J. 2013 May 14. doi:10.1093/eurheartj/eht176

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2013;18(3):215-224.

  Clin Cardiol 1991;14:336-340.

  Europace 2010;12(4):594-596.

  HeartRhythm Case Rep 2018;4(3):98-101.

  BMC Res Notes 2014;7:781.

EKG 1. Digoksin almakta olan bir koroner arter hastasında görülen 1. derece AV blok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Akut inferiyor miyokard infarktüsü geçiren bir hastada görülen 1. derece AV blok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2b. Aynı hastada tedaviden yarım saat sonra iskemi azalmaya başlayınca PR mesafesi de kısalmaya başlamış
ancak henüz normale dönmemiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Koroner arter hastasında birinci derece AV blok. PR mesafesi o kadar uzun ve
P dalgaları o kadar küçük ki
P dalgaları sadece C1 ve C2'de görülebiliyor. Öte yandan I ve II'de, olması gereken yerde P dalgaları yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3b. Aynı hastanın bir gün sonraki EKG'si. Birinci derece AV blok devam ediyor ancak
P dalgaları QRS kompleksine
daha yaklaşmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3c. Aynı hastanın iki gün sonraki EKG'si. Birinci derece AV blok artık yok.
P dalgaları ise ancak C1 ve C2'de görünüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Altı yaşındaki bir kız çocuğunda görülen 1. derece AV blok.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyolog Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, 2 yıl önce ToF için tam düzeltme ameliyatı yapılmış olan 3 yaşındaki bir erkek çocuğa aittir. Son yapılan
ekokardiyografisinde sağ atriyum ve sağ ventrikülde hafif dilatasyon, 3. derece pulmoner yetmezlik, 2. derece triküspid
yetmezlik saptanmıştır. Ayrıca
uzamış PR intervali , uzamış QT intervali ve sağ dal bloğu izlenmektedir.
Alttaki ritm trasesinde ise sinüs aritmisi görülüyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, 4 aylık iken ToF için opere edilmiş olan 4 yaşındaki bir erkek çocuğa aittir.
Uzamış PR intervali ve sağ dal bloğu izleniyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7a. Yukarıdaki EKG 63 yaşındaki hipertansif, diyabetik ve obez bir kadına ait. Ekstremite derivasyonlarında düşük voltaj var.
Ayrıca
PR intervali uzamış : birinci derece atriyoventriküler (av) blok.
Düşük voltaj nedeniyle PR interval uzamasını ekstremite derivasyonlarında ilk anda farketmek zor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7b. Daha sonra aynı hastada EKG'nin kalibrasyonu
20 mm/mV olarak yeniden ayarlandı.
Bu şekilde ekstremite derivasyonlarında
P dalgaları ve uzamış PR intervalini farketmek artık daha kolay.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki EKG, VVI tipi kalıcı kalp pili olan bir hastaya aittir. İlk bakışta birinci derece AV blok izlenimi veriyor.
P dalgaları ilk bakışta PR mesafesini uzunmuş gibi gösterse de dikkatli bakıldığında P dalgalarının QRS komplekslerine
yaklaşmakta olduğu
yani aralarında bir ilişki olmadığı fark ediliyor. Yine dikkatli bakıldığında göğüs derivasyonlarındaki
pil çıktılarını (spike)
farketmek mümkün.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Aynı hastanın başka bir zaman çekilen EKG'si yukarıda görülüyor. Bu sefer de Wenkebach AV blok izlenimi veriyor.
P dalgaları ilk bakışta PR mesafesinin giderek uzadığı izlenimini veriyor. Oysa bu görüntü sadece P dalgalarının pacemaker
tarafından indüklenen QRS komplekslerine göre zamanlamasının tesadüfi olmasından kaynaklanıyor. Yine dikkatli bakıldığında
göğüs derivasyonlarındaki
pil çıktılarını (spike) farketmek mümkün.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, 13 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide posteriyor mitral annülüste tümör tespit edildi.
PR intervali hafif uzamış (1. derece AV blok).

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, 14 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Sağ dal bloğu paterni ve hafif PR uzaması izleniyor. EKOkardiyografide yapısal kalp hastalığı saptanmadı.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2